DEPARTAMENTI I SHITJEVE DHE MARKETINGUT

Departamenti i shitjeve dhe marketingut bën monitorimin e tregut dhe ka qëllim të propozojë përzgjedhjen e produktit të duhur për nevojat e pacientit.

Parimi udhëheqës është zbatimi i etikës profesionale në zhvillimin e punës.

Personeli i shitjeve dhe marketingut bën të mundur që personeli mjekësor të jetë i përditësuar me profilin klinik të produktit si dhe benefitet edhe efektet që kanë produktet me të cilat INTERMED punon.

SIGURIMI I CILËSISË

Sistemi i sigurimit të cilësisë dhe përputhshmëria luajnë një rol thelbësor në krijimin e besueshmërisë në lidhjen me partnerët tanë dhe kujdesin e pacientit.

Verifikimi i politikave të kompanisë, si hallkë e sigurimit të cilësisë,  jep siguri që menaxhimi i barnave të tregtuara dhe shpërndara nga INTERMED,  janë në përputhje me kërkesat rregullatore për praktikën e mirë të magazinimit edhe shpërndarjes, vendase dhe europiane.

Sistemi i sigurimit të cilësisë është garanci e pacientëve për përdorimin e barnave me cilësinë e duhur dhe të sigurta për shëndetin e tyre.

LOGJISTIKA

 

Zhvillimi i logjistikës në INTERMED ka ardhur gradualisht me punën prej më shumë se dy dekadash në treg.
Logjistika është një ndër hallkat kyçe të funksionimit të zinxhirit të magazinimit dhe distribucionit farmaceutik.
Funksionimi i duhur i logjistikës synon rritjen e nivelit të shërbimit ndaj shërbimit dhe reduktimin e kostove.

INTERMED ofron shërbimin e distribucionit për klientët e saj:

  • Depo primare dhe sekondare
  • Farmaci
  • Spitale dhe klinika në sektorin privat/shtetëror

SHËRBIMI RREGULLATOR DHE FARMAKOVIGJILENCA

 

Zyra e shërbimit rregullator është pikë kyçe për mbatjen e marrëdhënies midis INTERMED dhe agjensisë kombëtare të barnave dhe pajisjeve mjekësore (AKBPM) / ministrisë së Shëndetësisë.

Ndër aktivitetet që kryen zyra rregullatore në INTERMED janë:

  • Verifikimi i dosjeve të regjistrimit sipas formatit të miratuar (eCTD)
  • Aplikimet për regjistrim për produktet farmaceutike që INTERMED tregton
  • Aplikimi i variacioneve dhe ndjekja e miratimit të tyre
  • Siguria e pacientit është e para për ne

Farmakovigjilenca i referohet pjesës së farmakovigjilencës postmarketing dhe lidhet me menaxhimin e sigurisë së produktit duke mbledhur, ndjekur dhe raportuar  rastet e efekteve anësore të barnave (ADR) dhe ngjarjeve të padëshiruara.

Raportimi i efekteve anësore apo ngjarjeve të padeshiruara nga produktet tona:

pharmacoviglilance@intermed.al
Etleva Korkuti
etleva.korkuti@intermed.al