VIZIONI DHE PRIORITETET

  • Sigurimi i produkteve dhe shërbimeve me cilësi të lartë të cilat i përgjigjen dinamikës së zhvillimit të tregut dhe kërkesave të pacientëve.
  • Promovimi i një mjedisi proaktiv që nxit rritjen profesionale dhe inkurajon punonjësit tanë të ecin përpara.
  • Arritja e një niveli sa më të lartë për të gjithë shërbimet e kryera përmes përdorimit efektiv të burimeve tona si dhe teknologjisë së përshtatshme.